About Us

Tentang Kami

  • "Jabatan Standard Malaysia (Standards Malaysia) merupakan Badan Standard Kebangsaan dan Badan Akreditasi Kebangsaan, memberi keyakinan penuh kepada pihak yang berkepentingan, menerusi perkhidmatan standardisasi dan akreditasi yang boleh dipercayai untuk persaingan global."
  • Janji kami kepada para pengguna ialah untuk memastikan penyelesaian produk dan perkhidmatan yang ditawarkan di kesemua 24 sektor ekonomi adalah berkualiti, selamat, boleh diharap, cekap, bersesuaian, berkesan kos dan lestari. Motif berterusan kami bagi sektor perniagaan adalah untuk membantu memperbaiki kecekapan, mengurangkan pembaziran dan meningkatkan kualiti bagi memastikan produk dan perkhidmatan mereka mendapat kebolehpasaran lebih baik di dalam dan luar negara. Sebagai sebuah institusi yang berteraskan matlamat, kami didorong dan dipandu oleh Visi, Misi dan Nilai-nilai.
  • img
  • img
  • img