About Us

Struktur Korporat Kami

"Aspirasi kami adalah untuk meningkatkan kesedaran di kalangan syarikat-syarikat Malaysia untuk memperakui, menerima & mengguna pakai Standard Malaysia, dan mencapai daya saing global"
Ditubuhkan pada 28 Ogos 1996, Jabatan Standard Malaysia (STANDARDS MALAYSIA) adalah sebuah agensi di bawah bidang kuasa Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri (MITI). Sejak bertahun-tahun, STANDARDS MALAYSIA menjalankan peranan berkanun dalam standardisasi dan akreditasi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ditadbir oleh Akta Standard Malaysia 1996 (Akta 549).
Corporate