About Us

Struktur Korporat Kami

"Aspirasi kami adalah untuk meningkatkan kesedaran di kalangan syarikat-syarikat Malaysia untuk memperakui, menerima & mengguna pakai Standard Malaysia, dan mencapai daya saing global"
Ditubuhkan pada 28 Ogos 1996, Jabatan Standard Malaysia (STANDARDS MALAYSIA) adalah sebuah agensi di bawah bidang kuasa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI). Sejak bertahun-tahun, STANDARDS MALAYSIA menjalankan peranan berkanun dalam standardisasi dan akreditasi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ditadbir oleh Akta Standard Malaysia 1996 (Akta 549).
Corporate