Accreditation

Bayaran

1. Yuran Pemerosesan Untuk Satu Bidang Untuk Setiap Tambahan Bidang
a) Permohonan baru RM 3,500.00 RM 200.00
Pengiraan: Jumlah Yuran Perlu Dibayar RM 3,500.00 + (n*-1) RM 200.00
b) Permohonan Untuk Tambahan skop dibawah bidang yang sama Tambahan bidang baru
RM 200.00 untuk setiap bidang RM 200.00 unruk setiap tambahan bidang
Setelah mendapat akreditasi, untuk tahun pertama dan pembaharuan
2. Yuran Tahunan Pembaharuan Untuk Satu Bidang Untuk Setiap Tambahan Bidang
RM 3,000.00 RM 200.00
Pengiraan: Jumlah Yuran Perlu Dibayar RM 3,000.00 + (n*-1) RM 200.00
3. Yuran Lain
a) Yuran Penilaian Untuk Penilai RM 600.00 untuk sekali penilaian/penilai
b) Yuran Penilaian Tambahan (atas permintaan makmal) RM 600.00 untuk sekali penilaian/penilai
c) Bayaran Untuk Mengantikan Sijil (keputusan mesyuarat ke -10 Majlis Akreditasi Malaysia 10.09.96) RM 100.00 untuk sekali penilaian/penilai
4. Penilai luar negara yang dilantik oleh Standards Malaysia (keputusan mesyuarat ke -10 Majlis Akreditasi Malaysia 10.09.96) Caj profesional sebenar, kos penerbangan pergi balik (kelas perniagaan) dan penginapan yang timbul daripada pelantikan penilai luar negara akan dikenakan secara terus kepada makmal.
5. Penilai yang dilantik oleh Standards Malaysia mengikut sebutharga
 
NOTA: n* = Jumlah bidang yang dipohon / jumlah bidang diakredit
 
Yuran permohonan tidak akan dikembalikan. Sesuatu permohonan itu akan dikira lupus sekiranya pemohon gagal untuk mendapatkan akreditasi dalam tempoh dua tahun daripada tarikh penerimaanpermohonan.